Font Size

Czcionka
alexjones.pl Inne Komunikat przy otwarciu dokumentu oferty „podpis posiada błąd odwracalny” - jak ocenić taką ofertę?
Kategoria: Inne   Wtorek, 20 sierpień 2019 19:25 Napisał

Komunikat przy otwarciu dokumentu oferty „podpis posiada błąd odwracalny” - jak ocenić taką ofertę?

Wykonawca podpisał dokument podpisem elektronicznym, przy którym widnieje zapis, że podpis posiada błąd odwracalny. Okazuje się jednak, że posiadane przez zamawiającego programy weryfikacyjne nie mogą zweryfikować podpisu, a dodatkowo pojawia się komunikat, że dokument nie został podpisany. Dokument nie posiada zewnętrznego podpisu z rozszerzeniem XADES, jednak po wejściu w szczegóły podpisu pojawia się informacja, że plik ma typ XADES.

Brak możliwości zweryfikowania podpisu elektronicznego złożonego na ofercie powoduje konieczność jej odrzucenia na podstawie:

  • art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż jest ona niezgodna z ustawą Pzp oraz
  • art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który nakazuje odrzucić ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów,

w związku z art. 782 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający nie ma możliwości naprawienia oferty, która nie została prawidłowo podpisana. Jednocześnie jak wyjaśnia Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 137/19): „(...) Przepis ten nie wymaga (podobnie art. 10a ust. 5 ustawy Pzp) dla ważności i uznania kwalifikowanego statusu podpisu elektronicznego, aby podpis ten musiał spełniać konkretnie wskazane standardy techniczne, ani też nie wskazuje żadnych »zabronionych« czy »dopuszczonych« algorytmów kryptograficznych (w tym spornego SHA-2), których zastosowanie (lub brak) uniemożliwia uznanie podpisu za podpis kwalifikowany, a w konsekwencji za ważny podpis.

Tym samym stwierdzenie ważności i prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na gruncie ustawy Pzp (w tym wskazanego art. 10a ust. 5 ustawy Pzp) powinno być oceniane (uwzględniając przepisy rozporządzenia eIDAS) poprzez wynik walidacji - przeprowadzonej przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w ramach świadczonej kwalifikowanej usługi walidacji - danego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W stanie faktycznym sprawy wynik walidacji był pozytywny”.

Weryfikacja podpisu elektronicznego polega na jednoznacznym sprawdzeniu, czy kwalifikowany podpis został złożony przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz, czy jest on prawidłowy tzn. czy złożono go przy użyciu ważnego certyfikatu oraz właściwej funkcji skrótu. Braki w tym zakresie w odniesieniu do oferty nie mogą być naprawione.

W odniesieniu do innych dokumentów należy zweryfikować konieczność wezwania do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których stanowi art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Nie robi tego, tylko wówczas gdy mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia bądź udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym; od wielu lat współpracuje z www.portalzp.pl

- artykuł zewnętrzny


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)Artykuły powiązane

Ostatnio zmieniany Środa, 20 listopad 2019 19:28
alexjones.pl Inne Komunikat przy otwarciu dokumentu oferty „podpis posiada błąd odwracalny” - jak ocenić taką ofertę?