Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Informacje III wojna światowa i jej cel ostateczny w świetle Protokołów Mędrców Syjonu
Kategoria: Informacje   Poniedziałek, 06 marzec 2017 15:12 Autor: admin

III wojna światowa i jej cel ostateczny w świetle Protokołów Mędrców Syjonu

Czy III wojna światowa już trwa, jak sądzą niektórzy, czy też dopiero nadejdzie? Analizując dokładnie Plan Trzech Wojen Alberta Pike można z całą pewnością odpowiedzieć, iż III wojna światowa już trwa — to nic innego, jak walka z terroryzmem islamskim prowadzona przez zachodni świat od czasów zamachów na WTC.

„III wojna światowa zostanie rozpoczęta przez użycie konfliktu, jaki rozniecą Iluminaci pomiędzy „politycznymi syjonistami” i liderami świata muzuł­mańskiego. Wojna będzie kierowana w taki sposób, że islam (świat arabski włączając mahometa­nizm) i polityczny syjonizm (włączając państwo Izrael) zniszczą się nawzajem, podczas gdy w tym samym czasie pozostałe narody jeszcze raz podzielone między sobą w tej sprawie, zostaną zmu­szone do wzajemnej walki do stanu całkowitego wyczerpania fizycznego, umysłowego, duchowego i ekonomicznego. Czy ktokolwiek bezstronny i rozsądny może zaprzeczyć, że wypadki, jakie roz­gry­wają się teraz na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie nie są zaprojektowane po to, by osią­gnąć ten diabelski cel?” (fragment listu Alberta Pike, z książki Pionki w grze, William Guy Carr, 1955 rok).

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie: czym jest właściwie „polityczny syjonizm”, o którym pisze Albert Pike w powyższym liście kierowanym do przywódcy światowej rewolucji Mazzi­niego? Czy rozchodzi się tutaj o Syjon, tj. żydowski nadrząd, który realnie sprawuję władzę nad całym światem, czy też raczej chodzi o polityczne marionetki tego nadrządu, określone w Protokołach Mędrców Syjonu jako „kreatury żydowskie”.

Protokół X. § 10. Era republikańska i prezydenci jako kreatury żydowskie.

„Po obaleniu tronów dopiero stało się możliwe powstanie ery republikańskiej. Wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu – przez prezydenta, wziętego z tłumu, ze środowiska naszych kreatur i niewolników. To było podstawą miny, umieszczonej przez nas pod narodem gojów, a właściwie pod narodami gojów”.

Wiemy także z Protokołów, iż cała masoneria, wraz z jej najwyższymi stopniami wtajemniczenia tzw. Iluminati, podlega pod władzę totalitarnego nadrządu Syjonu, który znajduje się na samym szczycie piramidy synagogi szatana.

Protokół XV. § 5. Loże masońskie pod zarządem mędrców syjońskich.

„Wszystkie loże poddamy jednemu, znanemu tylko przez nas zarządowi, złożonemu z mędrców naszych. Loże będą posiadały przedstawiciela, maskującego ów centralny zarząd masonerii oraz ogłaszającego hasła i programy. W lożach tych zadzierzgniemy węzeł ze wszystkimi czynnikami rewolucyjnymi i wolnomyślnymi. Będą one się składały z przedstawicieli wszystkich klas społecznych. Najtajniejsze projekty polityczne będą znane i podległe naszemu kierownictwu od chwili powstania. W liczbie członków lóż będą prawie wszyscy agenci policji narodowej i międzynarodowej, bowiem ich współpraca jest dla nas niezbędna”.

W tym miejscu warto przytoczyć również słowa Mazziniego, wysoko wtajemniczony masona, który tak pisze na temat najwyższej władzy światowej:

„Tworzymy stowarzyszenie braci we wszystkich miejscach globu. Chcemy zrzucić każde jarzmo. A jednak istnieje jedno niewidoczne, które trudno odczuć, mimo że nas przytłacza. Skąd ono pochodzi? Gdzie jest? Nikt nie wie… albo przynajmniej nikt nie mówi. To stowarzyszenie jest tajne nawet dla nas, weteranów tajnych towarzystw”. (fragment listu Mazziniego, z książki Pionki w grze, William Guy Carr)

Możemy zatem z całą pewnością uznać, iż Albert Pike mówiąc o „politycznym syjonizmie”, jako o stronie konfliktu III wojny światowej, ma na myśli marionetkowe demokratyczne rządy podlegające pod Syjon. Potwierdzają to również inne fragmenty listu Pike, gdzie pisząc o II wojnie światowej określa strony konfliktu jako faszyzm, oraz polityczny syjonizm – którym, jak wiemy, okazały się być rządy anglosaskie kreatur żydowskich Roosevelta i Churchilla.

Zatem stronami konfliktu III wojny światowej wg Planu Trzech Wojen Alberta Pike są:

1. Demokratyczne państwa podległe pod dyktaturę Syjonu:

„Istnienie systemu glosowania zawsze pozwala Syjonowi, przy pomocy łapówek przeprowadzić te prawa, które mu najbardziej odpowiadają. Najdogodniejszym dla żydów ustrojem państwowym „gojów” jest republika, przy niej najłatwiej im jest kupić sobie większość. Ustrój ten daje nieograniczona swobodę ich agentom i armii anarchistów. Z tej przyczyny są żydzi stronnikami liberalizmu, głupi zaś „goje”, otumanieni przez nich, nie widza tak rzucającego sie o oczy faktu, że w republice nie ma więcej wolności niż w ustroju autokratycznym. Syjon nie szczędzi ani pieniędzy ani środków, by uzyskać te cele. W naszych czasach wszystkie rządy na całym świecie świadome lub nieświadome poddane są nakazom tego wielkiego nadrządu, którym jest Syjon, ponieważ wszystkie ich środki materialne są w rekach żydowskich i wszystkie państwa są tak zadłużone wobec żydów, ze nigdy nie będą w stanie tych długów zapłacić. Cały handel, przemysł i dyplomacja są w rekach Syjonu, który za pomocą swych kapitałów zrobił wszystkie narody swymi niewolnikami. Za pomocą zaś wychowania na zasadach materialistycznych, żydzi nałożyli mocne więzy na wszystkich „gojów” i tym przykuli ich do swego nadpaństwa. Kończy sie juz wolność narodów i razem z nią skończy sie swoboda poszczególnych ludzi, ponieważ prawdziwa wolność nie może istnieć tam, gdzie siła pieniężna umożliwia Syjonowi kierowanie pospólstwem i panowanie nad najbardziej wartościową i najmędrszą częścią społeczeństwa” (Siergiej Niłus, człowiek, który opublikował Protokoły Mędrców Syjonu).

2. Dyktatorscy przywódcy świata muzuł­mańskiego.

W czasach rewolucji bolszewickiej, gdy ogół społeczeń­stwa był przekonany, że komunizm jest ru­chem robotniczym, któ­rego celem jest zniszczenie kapi­talizmu, książki Williama Guy Carra („Pionki w grze” i „Czer­wona mgła nad Ameryką”) dowodzą, że zarówno brytyjscy jak i amerykańscy oficerowie wywiadu uzyskali auten­tyczne, udokumentowane świadectwa ukazujące, że Syjon fi­nansował obie strony każdej wojny i rewolucji od 1776 r.

Dokładnie tak samo jest dzisiaj z islamskim terroryzmem, którego największym wrogiem są Żydzi. W istocie islamski terroryzm, którego najczystszą formę stanowi dzisiaj ISIS, został utworzony i jest kontrolowany przez Syjon rękoma syjonistycznej marionetki, państwa przeznaczonego do likwidacji – Izraela.

Międzynarodowy terroryzm islamski został przez Syjon zorganizowany po to, aby obalić liderów świata muzuł­mańskiego, oskarżając ich o ten terroryzm właśnie: patrz Saddam Husajn, Mu’ammar al-Kaddafi, itd.

Mamy zatem dwie strony konfliktu finansowane i kontrolowane przez Syjon: demokratyczne marionetkowe rządy oraz międzynarodowy terroryzm.

Jaki jest cel tego konfliktu, który jest nam przedstawiany w mediach jako walka demokratycznych republik z islamskim terroryzmem międzynarodowym oraz islamskimi dyktatorami terroryzm popierającymi? Odpowiada Albert Pike: wzajemne wyniszczenie!

Celem trwającej trzeciej wojny światowej jest wywołanie ogólnoświatowej anarchii – doprowadzenie do upadku demokratycznych rządów państw w USA, Europie i innych częściach świata, oraz likwidacja liderów państw islamskich — wtedy zapanuje ogólnoświatowy chaos spowodowany po to, aby doprowadzić „narody do stanu całkowitego wyczerpania fizycznego, umysłowego, duchowego i ekonomicznego”. Realizację tego planu możemy na razie oglądać w takich państwach jak Egipt, Libia czy Irak.

Jaki jest zaś cel doprowadzenia do tej ogólnoświatowej anarchii?

Protokoły Mędrców Syjonu mówią nam, iż celem ostatecznym jest ustanowienie żydowskiej administracji światowej – co jak dzisiaj widzimy dokona się w oparciu o struktury ONZ.

Protokół V. § 12. Nadrząd

„O tyle zmęczymy gojów, że zmusimy ich do zaproponowania nam objęcia władzy międzynarodowej, która, dzięki swemu przysposobieniu, będzie w stanie połączyć wszystkie siły państwowe świata całego i utworzyć ,,Nadrząd”. Na miejscu władców współczesnych postawimy straszydło, które będzie nosiło miano Nadrządowej Administracji. Ręce jego będą wyciągnięte we wszystkie strony, jak kleszcze przy tak kolosalnej organizacji, że nie może ona nie zwyciężyć narodów”.

15 sierp­nia 1871 r. Pike po­wie­dział Mazzi­niemu, że po za­kończeniu trze­ciej wojny świa­towej ci, którzy mają aspiracje do bezsprzecz­nej domi­nacji nad światem sprowo­kują największy kata­klizm spo­łeczny, jaki kiedy­kolwiek znany był światu. Za­cytujmy jego własne słowa (wzięte z listu przecho­wywa­nego w bi­bliotece British Mu­seum w Londynie):

„Powinniśmy spuścić ze smyczy nihilistów i ateistów i wywołać potężny kata­klizm spo­łeczny, który w całej swojej grozie pokaże ja­sno narodom skutki ab­solutnego ateizmu, po­cho­dzenie barba­rzyństwa i naj­krwawszych za­mieszek. Wtedy wszędzie obywatele zobo­wią­zani do sa­moobrony przed światową mniej­szo­ścią rewo­lucyjną wytępią tych niszczycieli cy­wilizacji, a rozczarowany chrześcijaństwem ogół ludzi, którego de­istyczna dusza pozosta­nie od tej chwili bez bu­soli (bez kierownictwa), tłum pra­gnący ideału, ale nie wiedzący, gdzie kiero­wać swe uwielbie­nie, otrzyma prawdziwe światło przez po­wszechne ogłoszenie czystej dok­tryny Lucy­fera, wyprowadzonej ostatecznie na widok pu­bliczny, ogłoszenie, które będzie wy­nikiem po­wszechnego ruchu reakcyjnego, bę­dącego na­stępstwem zniszczenia chrześci­jaństwa i ate­izmu, pokonanych i wykorzenio­nych w tym samym czasie”.

Jak widzimy wg założeń Syjonu III wojna światowa, tj. walka demokracji z terroryzmem międzynarodowym niebawem zostanie zakończona. Konsekwencją jej będzie upadek systemu finansowego świata, upadek demokratycznych republik, upadek dyktatur islamskich (już prawie dokonany) oraz ogólnoświatowy kataklizm anarchii, nihilizmu oraz ateizmu. Powstanie na ten czas chaos, w którym mniejszości etniczne i grupy rewolucyjne rozpoczną na całym świecie krwawą rzeź bezbronnej ludności cywilnej.

Wtedy właśnie społeczeństwa zmęczone całą tą sytuacją, nie widząc żadnej nadziei w dotychczasowej formie sprawowania władzy, poproszą Syjon o ustanowienie nowej władzy światowej – z jednym rządem światowym ONZ, oraz jego lokalnymi agendami rozmieszczonymi na całym globie — opartej na czystej doktrynie lucyferiańskiej.

Na zakończenie

Syjon może posiadać swój Plan Trzech Wojen oraz swoje Protokoły, jednak Syjon, jak mu się wydaje, nie posiada kluczy od Świątyni – klucze posiada Jezus Chrystus, który siedzi po prawicy Ojca.

„A Aniołowi kościoła Filadelfijskiemu napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a żaden nie zamknie, zamyka, a żaden nie otwiera.

Wiem uczynki twoje. Otom dał przed tobą drzwi otworzone, których żaden nie może zamknąć, iż masz małą moc, i zachowałeś słowo moje, i nie zaprałeś się imienia mojego.

Oto dam z bóżnice szatańskiej, co się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamaną. Oto uczynię im, iżby przyszli i pokłonili się przed nogami twymi, i poznają, iżem Ja ciebie umiłował”. (Obj. 3, 7-9)

Szymon Klucznik

 

Źródło: NWO Report


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(23 głosów)Ostatnio zmieniany Piątek, 10 marzec 2017 04:01
alexjones.pl NWO Informacje III wojna światowa i jej cel ostateczny w świetle Protokołów Mędrców Syjonu