Font Size

Czcionka
alexjones.pl NWO Zrównoważony rozwój-nowa świecka religia.
Kategoria: NWO   Wtorek, 12 luty 2019 08:01 Napisał

Zrównoważony rozwój-nowa świecka religia.

Zrównoważony rozwój-nowa świecka religia. Global Festival of Action for Sustainable Development/Flickr/CC BY-ND 2.0

Z pewnego punktu widzenia wygrana konfliktu zbrojnego ma wiele słabych punktów. Wiązało by się to z ogromnymi zniszczeniami infrastruktury i co za tym idzie wielkimi sumami przeznaczonymi na odbudowę. Należało wymyślić sposób aby już nie poszczególny kraj lecz cała ludzkość zrzekła się suwerenności swojego państwa, prawa do własności, wolności wyboru dotyczącego wszystkich aspektów życia.

Chodzi o to ,że zmienić percepcje postrzegania rzeczywistości wśród całej ludzkości i nakierować ją na nowa doktrynę upiększoną takimi postulatami jak; eliminacja ubóstwa, głodu, promowanie zrównoważonego rolnictwa, zapewnienie dobrobytu, wysokiej jakości edukacji, osiągnięcie równości płci , dostępu do wody i warunków sanitarnych, nowoczesnej energii, ikluzywnego wzrostu gospodarczego (czyli zaspakającego obecne potrzeby bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń), godnej pracy, stabilnej infrastruktury i zrównoważonego uprzemysłowienia, zmniejszenia nierówności między krajami, uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji, podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich i ekosystemów lądowych, promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu oraz wzmocnienia środków wdrażania i ożywienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Całość programu na pierwszy rzut oka może wydawać się odpowiedzią na wszystkie rozterki trapiące współczesny świat, niemniej pod szczytnymi hasłami kryje się zupełnie inny obraz. Prawa człowieka zostały zawłaszczone przez ideologów którzy starają się przedstawić ludzkość jako największe zło świata a człowieka sprowadzając do roli szkodnika. A skoro takie jest założenie to należy przyjąć koncepcję depopulacji ludzkości przez promowanie antykoncepcji, aborcji i eutanazji, upowrzechniania migracji i multikulturalizmu, wprowadzania ideologii gender, pozbawienia suwerenności państw na rzecz ponadnarodowych instytucji które będą zarządzały własnością prywatną, hodowlą zwierząt i uprawą rolną, ograniczenia zużycia paliw kopalnych, zrezygnowania z dużych domów, aut, klimatyzacji, ograniczenia wzrostu konsumpcji. Postulaty nowego ładu obejmują ograniczenia dostępu do surowców naturalnych , zachowanie zerowzrostowej gospodarki, utrzymanie status quo, czyli przewagi USA w gospodarce światowej ograniczając możliwości rozwoju innych państw, wsparcie dla ponadnarodowych korporacji uzurpujących sobie prawo do zarządzania zasobami i ludnością. Ostatecznym celem jest powołanie światowego rządu z niewielka grupą decydentów.

W planach zrównoważonego rozwoju nie ma wzmianki o ograniczeniu ekspansji ponadnarodowych korporacji, których działania wiążą się z wpływem na środowisko. Ten koszt będzie przerzucony na ludność i gospodarstwa domowe poprzez limitowanie dostępu do energii, liczby dzieci, przestrzeni do życia lub ilości zużywanej wody, tłumacząc ograniczenia walką ze zmianami klimatycznymi. Postępujące zmiany dotykają nazwenictwo. I tak według nowego porządku aborcja i eutanazja jawi się jako prawo człowieka, a według promowanej ideologii gender każdy dostaje prawo do określania swojej płci nawet jeśli z fizycznego punktu widzenia jest to niezgodne z prawdą. Ideologia zrównoważonego rozwoju skupia się na wykorzenianiu indywidualizmu ludzkiego na rzecz budowy jednego ściśle kontrolowanego, skomunizowanego środowiska zarządzanego przez pewnego rodzaju administratorów zasobów ziemi. Zrównoważony rozwój jest projektem wypracowanym na poziomie inżynierii społecznej który ma stać się nową religią.

Polska należy do państw które przyjęły wytyczne rezolucji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i należy do największych zwolenników wdrażania dokumentu w życie, o czym wielokrotnie wspominał premier Mateusz Morawiecki '' ambitna wizja świata wolnego od ubóstwa gdzie każdy człowiek może korzystąc i korzysta z rozwoju społeczno gospodarczego, zawarta w Agendzie 2030, jest tez naszą wizją i naszym celem''. Tłumacząc się walką z ubóstwem ujętego w Agendzie 2030 rząd zamierza wprowadzić szereg podwyżek, ograniczyć prawo własności ( działanie mające na celu podobno walkę z głodem), narzucić wymianę pieców , zakazać poruszania się samochodami spalinowymi po centrach miast, podnieść opłaty parkingowe, wprowadzić instytucjonalna opiekę nad dziećmi (na myśl przychodzi niemiecki Jugendamnt lub norweski Barnevernet ), wprowadzić szeroko zakrojoną indoktrynacje i zaangażować całe społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co prawda rząd Morawieckiego na razie przynajmniej nie wprowadza szerokiego dostępu do aborcji ale z drugiej strony jest głuchy o apele obrońców życia przypominających przedwyborcze obietnice o wprowadzeniu całkowitej ochrony dziecka poczętego, co może być wynikiem podpisu pod oenzentowską Agendą 2030. Podobnie sprawa wygląda w przypadku wprowadzania edukacji seksualnej i genderyzmu do szkół, gdzie póki co nie ma oficjalnego stanowiska zezwalającego na takie praktyki ale też nie ma planów wypowiedzenia pro genderowej Konwencji Stambulskiej, co również może nieść podejrzenie, że edukacja zostanie wprowadzona do obiegu w bardziej sprzyjających dla rządu okolicznościach.

Na podstawie: mpit.gov.pl / qz.com / herritage.org Agnieszka Stelmach, dr. Aldona Ciborowska

 

Źródło: Planetaprzemian.blogspot.com


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(9 głosów)Artykuły powiązane

Ostatnio zmieniany Wtorek, 12 luty 2019 11:25
alexjones.pl NWO Zrównoważony rozwój-nowa świecka religia.