Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Polityka polska Sposób na rządowych złodziei i korupcję? Już mieliśmy - kula w łeb!
Kategoria: Polityka polska   Czwartek, 28 kwiecień 2016 12:32 Napisał

Sposób na rządowych złodziei i korupcję? Już mieliśmy - kula w łeb!

Działania CBA w stołecznym ratuszu sprawdzające między innymi prawidłowość zwracania nieruchomości przedwojennym właścicielom, oświadczenia majątkowe urzędników i leasingowanie samochodów pani HGW określa bezczelnie: "To czysta polityczna akcja".

Mało tego, bo widzimy w jej wykonaniu jeszcze bardziej perfidne podejście - gra antysemityzmem. Zdaniem tej pani to odwet za jej kontrowersyjne przemówienie z okazji rocznicy wybuchu powstania w gettcie, kiedy mówiła, że politycy powinni reagować na przejawy antysemityzmu w Polsce.

Sprawdzanie procedur wydawania decyzji reprywatyzacyjnych i wypłaty horrendalnych odszkodowań czy ocena systemu gospodarowania odpadami przy wieloletnim braku właściwej kontroli wewnętrznej w ratuszu to zemsta pana Kamińskiego?

CBA co jakiś czas się interesowało różnymi rzeczami, ale nigdy nie było to medialnie nagłaśniane. Tu już widzę rączkę Mariusza Kamińskiego - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przecież właśnie Polska dowiedziała się z nagrań panów Grasia i Kulczyka jak obłaskawiano media.

Biuro kontroluje też oświadczenia majątkowe urzędników w samorządowych władzach stolicy. Chodzi o około 130 osób na kierowniczych stanowiskach. Okazało się, że na 130 dyrektorów i zastępców połowa nie ma obowiązku wypełniania oświadczeń

Mieliśmy doskonałe prawo, które zapobiegało przestępstwom z chęci zysku popełnianym przez urzędników. Niepostrzeżenie zlikwidowano prawo i zniesiono karę śmierci. Komu to przeszkadzało? Ano łotrom, co rozkradli i rozprzedali Polskę.

W skeczu Laskowika "Z tyłu sklepu" stary klient wspomina, jak było przed wojną: Tutaj stała beczka z białym kawiorem, tu z czarnym kawiorem (nie mylić z kaszanką)... Komu to, panie, przeszkadzało?

Komu to przeszkadzało, można zapytać po przeczytaniu tej ustawy, której parę milionów Polaków powinno nauczyć się na pamięć i cytować na wyrywki"

 

Ustawa z dnia 18 marca 1921 roku o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników. 

Art 1.

Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:

1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże (art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r.1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k.k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.


Art. 2.

Urzędnik winny:

1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;

2. innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b.dzielnicach rosyjskiej pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.


Art. 3.

Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15. 

Art. 4.

Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.


Art. 5.

Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem (domem karnym) od 4 - do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej - ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku. Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.


Art. 6.

Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 - 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat

.
Art. 7.

Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5 niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek. Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.


Art. 8. 

W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub - wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 9.

Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k.k. ros. z r. 1903 § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k.k. z r. 1871)

Art. 10.

Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz.2 art. 5 ustawy niniejszej.

Art. 11.

Przepisy ustawy niniejszej nie stosuje sie do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k.k. z r. 1871, tudzież do wypadków przewidzianych w art. 151 cz. 3 k.k. ros. z r. 1903 i w § 9 austr. u. k z r. 1852


Art. 12.

Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) albo w inny sposób wynagrodził szkodę , zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, - wolny będzie od kary.


Art. 13.

Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej,o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co go winy i kary, we wszystkich instancjach przez sąd karny w składzie 3 sędziów państwowych W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sądu pierwszej instancji we wszystkich sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiednem zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji. Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczy oskarżonemu obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru W b. dzielnicy austriackiej stosuje się odpowiednio przepis § 341 proc. kar.


Art. 14.

Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.


Art. 15.

Do osób wojskowych należy stosować ustawą z dn.1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. No 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. No 2, poz. 4). Przepisy ustawy niniejszej stosują sie odpowiednio i w wypadkach,gdy. przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5, dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu.


Art. 16.

Rada Ministrów władna będzie uchylić moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swoim działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.


Art. 17.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust No 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust No 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na niem rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust No 18, poz. 101)


Art.18. 

Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości,a w b. dzielnicy pruskiej - do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Marszałek: Trąmpczyński , Prezydent Ministrów - Witos, Minister Sprawiedliwości w z. Dr. J. Morawski, Minister b. Dzielnicy Pruskiej W. Kucharski.
Dziwicie się, że karę śmierci etosy potraktowały jak własną sprawę życia i śmierci i ją zniosły? Na wypadek, gdyby komuś przyszło do głowy, z małą kosmetyką, przywrócić gotową ustawę. Dziwicie się, że na słowa "Trybunał Stanu" wybuchają panicznym nie strachem a śmiechem, a sprawę Trybunału Konstytucyjnego traktują jak kwestię najważniejszą, aby zapobiec zmianom Konstytucji i przywróceniu kary śmierci? 

P.S. W Myszyńcu przy wejściu do kościoła są dyby. Przykuwano tam kiedyś (dziś jedne by nie wystarczyły) niewierne żony. Teraz na początek te i w innych miastach mogłyby służyć do przykucia zdrajców i złodziei, aby każdy mógł na nich napluć. Dla społeczeństwa taka kara tania, a dla wykonawców przyjemna.

PS2. A może ta ustawa ciągle obowiązuje...? Rozmarzyłem się. Przepraszam.


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(22 głosów)Jeśli chcesz skomentować, ale nie używasz portali społecznościowych, możesz użyć naszego niezależnego systemu komentarzy.
Żeby to było możliwe, należy musisz mieć w naszym portalu zarejestrowane i aktywowane konto użytkownika, a także musisz być zalogowany. Rejestracja trwa chwilę i jest bezpłatna.
Rejestracja w portalu
Logowanie
Ostatnio zmieniany Czwartek, 28 kwiecień 2016 15:31
alexjones.pl Informacje z Polski Polityka polska Sposób na rządowych złodziei i korupcję? Już mieliśmy - kula w łeb!