Font Size

Czcionka
alexjones.pl Informacje z Polski Publicystyka List otwarty KOALICJI POLSKA WOLNA OD 5G do Ministra Zdrowia
Kategoria: Publicystyka   Piątek, 15 listopad 2019 21:43 Napisała

List otwarty KOALICJI POLSKA WOLNA OD 5G do Ministra Zdrowia

KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G, w imieniu członków i sympatyków, przekazała do Ministerstwa Zdrowia list otwarty, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanego podwyższenia wartości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego.
Resort ten właśnie ogłosił konsultacje społeczne ws. projektu rozporządzenia, którego celem jest właśnie złagodzenie norm dotyczących dopuszczalnego poziomu PEM. Jego zapisy mają umożliwić uruchomienie w Polsce sieci 5G, która spowoduje drastyczne zwiększenie skażenia elektromagnetycznego w naszym otoczeniu. Rozporządzenie sprawi, że skażenie to będzie "legalne i zgodne z prawem”…

 

Poniżej treść tego listu:

 

Dnia 13.11.2019 r.

                                       

 

 

                                                                                       Pan Łukasz Szumowski
                                                                                       Minister Zdrowia
                                                                                       ul. Miodowa 15
                                                                                       00-952 Warszawa

 

 

Dotyczy: rozporządzenia ws. zmiany dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

 

My, członkowie i sympatycy Koalicji Polska Wolna od 5G, przedstawiciele tysięcy Obywateli/WYBORCÓW Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali petycję o MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (1), stanowczo sprzeciwiamy się podwyższeniu wartości dopuszczalnej gęstości mocy mikrofalowej dla częstotliwości 0,3-300 GHz, wynoszącej obecnie 0,1 W/m2 (7 V/m dla natężenia pola elektrycznego).

Tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna (ang. electrohypersensitivity – EHS) i in. Wiele z ww. skutków zdrowotnych zaobserwowano przy wartościach pola poniżej wartości określonych w obowiązujących obecnie przepisach „środowiskowych” w Polsce (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, póz. 1883, 2003), czyli 7 V/m dla natężenia pola elektrycznego, 0,1 W/m2 dla gęstości mocy mikrofalowej).

Ponadto z naszych informacji wynika, że wokół działających stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) mieszkańcy cierpią na szereg dolegliwości i chorób, w tym nowotworowych, przy wartościach pola elektrycznego na poziomie ok. 1-2 V/m. Stan zdrowia tej ludności i ewentualny związek zgłaszanych dolegliwości z PEM generowanym przez SBTK należy najpierw gruntownie zbadać, zanim dokona się liberalizacji obowiązującej normy.

Pragniemy podkreślić, że istniejąca przy WHO Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała w 2011r. mikrofale (RF) jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) (2) oraz że najnowsze badania epidemiologiczne nad występowaniem nowotworów w obrębie głowy w związku z ekspozycją na RF z telefonów komórkowych potwierdzają klasyfikację IARC. Wspierają ją również, a nawet wzmacniają wyniki amerykańskiego programu toksykologicznego NTP (4).

Ponadto wdrożenie nowego standardu sieci telefonii komórkowej 5G oznacza m.in. wprowadzenie nowych, wyższych częstotliwości (fal milimetrowych – EFM). Nie ma opracowań dotyczących wpływu chronicznej ekspozycji na EFM, nie ma też badań na temat współdziałania EFM i PEM o innych częstotliwościach:
„Nie ma […] opisów skutków biologicznych i zdrowotnych związanych z długotrwałą ekspozycją na EFM, w tym także ekspozycją osób szczególnie wrażliwych (dzieci, kobiet w ciąży, osób z chorobami przewlekłymi). Dotychczasowe badania dla pól o tych częstotliwościach wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia sumowania się negatywnych dla środowiska i człowieka skutków konglomeratu PEM o różnych częstotliwościach.”
(Instytut Medycyny Pracy w Łodzi „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, str. 60).

W związku z zaobserwowanymi w badaniach skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o udokumento-wanych osiągnięciach w zakresie badań bioelektromagnetycznych domagają się od 2015 redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015). Stwierdzają oni, że waga dowodów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych uzasadnia podjęcie większych środków ostrożności oraz wyrażają obawę, że ich niezastosowanie może doprowadzić do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz szersze grono naukowców, lekarzy, innych specjalistów i osób apeluje o moratorium na wdrożenie nieprzebadanej sieci 5G (The 5G Appeal, 2017).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że ostatni raport NIK (6) uwidocznił brak należytej kontroli nad emisją PEM do środowiska, a wprowadzany przez ministerstwo cyfryzacji system monitoringu SI2PEM nie poprawi sytuacji, gdyż nie będzie monitorował pomiarowo rzeczywistej wartości PEM, lecz będzie poziom PEM dla każdego punktu wyliczał na podstawie niepełnych i niedokładnych danych z pomiarów i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w których niemożliwe jest uwzględnienie setek parametrów propagacji pól elektromagnetycznych (7). W konsekwencji udostępniane w tym systemie dane nie umożliwią kontroli nad rzeczywistym poziomem PEM w środowisku.

Ministerstwo Zdrowia, jako instytucja rządowa, ma obowiązek przy realizacji zadań zapewnić przede wszystkim spełnienie warunku ochrony zdrowia publicznego i środowiska, a jako instytucja kraju należącego do UE musi kierować się obowiązkowo przy podejmowaniu decyzji zasadą ostrożności (8). Wyniki badań naukowych wskazują, że norma PEM z zakresu mikrofalowego obowiązująca w Polsce na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2003r. jest zbyt wysoka i powinna zostać zaostrzona (obniżona) do poziomu zalecanego np. w wytycznych Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses” (9).

 

Z poważaniem,

W imieniu członków i sympatyków Koalicji Polska Wolna od 5G
Komisja Sterująca i jej doradcy.

 

 1. PETYCJA O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
  https://naszademokracja.pl/

 1. International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online:
  https://monographs.iarc.fr/

 1. Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
  http://www.imp.lodz.pl/upload/npz/raport_5g.pdf

 1. The EMF Scientist Appeal (2015)
  https://emfscientist.org/

 2. The 5G Appeal (2017)
  http://www.5gappeal.eu/

 3. Kontroli nie ma, promienie harcują
  https://www.nik.gov.pl/

 4. Niezależna ekspertyza Insttytutu Spraw Obywatelskich „Megaustawa 5G – Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?”
  https://inspro.org.pl/polecamy/ekspertyza-megaustawa-5g/

 5. The Precautionary Principle
  http://www.precautionaryprinciple.eu/
  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tytuł XX. Środowisko naturalne. Art. 191. Polityka Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
  http://www.lexlege.pl/

 1. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

 

 

WAŻNE!

Ty też możesz pokazać rządzącym, że nie ma naszej zgody na podwyższenie normy, która – jak wykazują badania – jest już i tak za wysoka!
Okaż swój sprzeciw podpisując petycję o MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE i zachęcić innych do jej podpisania! :

https://naszademokracja.pl/


Pamiętaj: tylko wtedy, gdy będzie nas naprawdę dużo, wymusimy na rządzących, żeby liczyli się z naszym głosem.

 

 

Koalicja POLSKA WOLNA OD 5G 
stop5g.com.pl


Polub nas na facebooku

Oceń ten artykuł
(31 głosów)Ostatnio zmieniany Piątek, 15 listopad 2019 21:59
alexjones.pl Informacje z Polski Publicystyka List otwarty KOALICJI POLSKA WOLNA OD 5G do Ministra Zdrowia